Bornholms Racefjerkræ's hjemmeside.

Privatlivspolitik for Bornholms Racefjerkræ.

Privatlivspolitil for Bornholms Racefjerkræ.   af 21 november 2018.

Dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:Bornholms Racefjerkræ er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:Kontaktperson:  Kurt Hansen.

Adresse:  Søndre Landevej 182, 3720 Åkirkeby.

Tlf:  25481803.

mail:  fjerhansen@gmail.com

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

1.  Medlemsoplysninger:

     Almindelige personoplysninger:

Registrering og personoplysninger som navn, køn,adresse,                                indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

     Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen.

2.  Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:

     Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

     Personoplysninger er er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har et formål.

1.  Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontigentopkrævning.

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

Administration af din relation til os.

Hjemmeside: Opdrætterlister.

2.  Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer:

Håndtering af bestyrelsesmedlemmer hverv og pligter i foreningen.

Opfyldelse af lovkrav.

Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra ligitime interesser.

I det omfang vi behandle dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (ligitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamlinger.

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontigenter m.v.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

bevaring af oplysninger med historisk værdi, til statestik og lignende.

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi henter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi henter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller som bestyrelsesmedlem.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

Retten til indsigt i egne personoplysninger.

Retten til berigtigelse.

Retten til sletning.

Retten til begrænsning af behandling.

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen eller sletningen, så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 21-11-2018.

Nyeste kommentarer

15.07 | 18:03

Hej ! Er der nogen her, der har skånske blommehøns til salg ? Hilsen Charlotte

05.07 | 21:04

Hejsa, er der nogen der kan hjælpe mig at få fat på nogle løbeænder

04.06 | 14:48

Hej Er der mon nogle på øen, som har silkehøns?

27.04 | 16:58

Hvem har Reed rhode Island. Vores sidste er desværre taget af duehøgen. Vh. Tyge